1. Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

PyroCollection, Slovakia s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovensko

IČO : 45427691
DIČ : 2022986900
IČ DPH : SK2022986900

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22717/P

Bankový účet IBAN: SK2483300000002301626719 

Objednávateľ je osoba, spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.fx-konfety.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému. V okamihu, keď uskutočníte nákup , automaticky od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maily je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou Vášho nákupu.

Zaškrtnutím a súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje, že v prípade objednávky výrobkov kategórie F1 je osobou staršou ako 15 rokov, kategórie F2 staršou ako 18 rokov a v prípade objednávky výrobkov kategórie F3 staršou ako 21 rokov. Bez splnenia týchto podmienok nemôže byť objednávka vybavená a bude stornovaná.

 

2. Ceny

 

Všetky ceny uvedené na našich stránkach sú uvedené s DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

3. Dodacie podmienky

 

Objednaný tovar doručujeme do 4 pracovných dní od obdŕžania e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Prevažnú väčšinu tovaru doručujeme do 48 hod. Objednaný tovar zasielame vlastnou dopravou alebo prepravnou službou. K objednávke účtujeme dopravné a balné v sume 4,90 EUR. Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, dopravné a balné platíte len raz. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou službou) a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

 

4. Platobné podmienky

 

Dobierka: Sumu uhradíte pri preberaní balíka. Za dobierku si účtujeme poplatok vo výške 1,00 EURO.

Bankový prevod: Sumu zaplatíte vopred na náš bankový účet IBAN: SK2483300000002301626719. Pri platbe bankovým prevodom tovar odosielame až po pripísaní čiastky na náš účet.

 

5. Práva a povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúcemu v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo je časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu resp. telefón. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na účet kupujúceho. Každý výrobok má na obale uvedený návod na použitie, taktiež pokyny na používanie sú uvedené v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností s používaním výrobkov, môžete kontaktovať info linku na:  +421 911 958 567 alebo +421 905 948 567.

6. Práva a povinnosti kupujúceho, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku , alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť všetky uvedené údaje vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bude vrátený tovar neúplný a poškodený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

7. Bezdôvodné neprebratie zásielky (objednávky)

 

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka , ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. V takomto prípade bude zákazníkovi fakturovaný poplatok za vzniknuté náklady spojené s dopravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na dopravu neprevzatej zásielky.

 

8. Reklamačné podmienky

 

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

- reklamovaný tovar,

- kópiu predajného dokladu (faktúra),

- stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

- neodborným použitím,

- mechanickým poškodením alebo opotrebením,

- živelnými pohromami,

- inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, vybavenia jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je:

1. Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo

2. Iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov/146987s), pričom spotrebiteľ (klient) má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

3. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť online platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia

 

9. Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom Pyroex informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej iba „Nariadenie“.

1.2. Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:

- neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope www.fx-konfety.sk,

- registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v e-shope www.fx-konfety.sk,

2. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

2.1. Správcom osobných údajov pre registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov je firma PyroCollection, Slovakia s.r.o., so sídlom Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 45 427 691, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22717/P

2.2. Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:

Email: pyrocollection@gmail.com; Telefón: +421911958567

Poštová adresa: PyroCollection, Slovakia s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

3. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodu fx-konfety (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:

- pri neregistrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,

- pri registrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie údaje a ďalej sa spracovávajú údaje o nákupoch tovaru v e-shope

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je

4.1.1. v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v e-shope fx-konfety:

o splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a

o splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia

4.1.2. v prípade zákazníkov registrovaných v e-shope:

o súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Osobné údaje sa spracovávajú k účelu:

5.1.1. pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope fx-konfety, k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej k účelu plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.

5.1.2. pri zákazníkoch registrovaných v e-shope k účelu vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov obchode fx-konfety, zaslania prihlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch registrovaného zákazníka uskutočnených v e-shope fx-konfety, evidenčné a štatistické účely.

5.2. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

6. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané k uvedenému účelu po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 5 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope fx-konfety alebo na dobu 5 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v dobe registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

6.3. Osobné údaje však môžu byť spracovávané najdlhšie do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracovaním Osobných údajov.

7. KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám najmä:

7.1.1. prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru resp. služby, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

7.2. Správca nemá v úmysle poskytovať Osobné údaje do tretích zemí alebo medzinárodných organizácií.

8. PRÁVA ZÁKAZNÍKA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 Nariadenia má zákazník právo

8.1.1. požiadať Správcu o prístup k svojim Osobným údajom spracovávaným Správcom,

8.1.2. požiadať Správcu o kópiu týchto Osobných údajov,

8.1.3. požiadať Správcu o opravu nepresných Osobných údajov,

8.1.4. na vymazanie Osobných údajov spracovávaných Správcom, pokiaľ už nie sú potrebné pre poskytnutý účel, pokiaľ zákazník odvolá súhlas alebo pokiaľ sú Správcom spracovávané protiprávne,

8.1.5. požiadať Správcu o obmedzenie spracovania svojich Osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 Nariadenia,

8.1.6. na prenositeľnosť Osobných údajov v rozsahu podľa čl. 20 Nariadenia,

8.1.7. vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

8.2. Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov bolo porušené či je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8.3. Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: pyrocollection@gmail.com

8.4. Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.

 

10. Záverečné ustanovenia


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.